خانه » دیگر مطالب » گزارش تصویری دیدار شهروند ساری و شهرداری ساوه

گزارش تصویری دیدار شهروند ساری و شهرداری ساوه

 

 

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604746.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604762.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604760.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604759.jpg

 

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604758.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604757.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604755.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604754.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604753.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604751.jpg

http://fut5al.ir/fa/wp-content/uploads/2017/12/57604750.jpg

 

DSC-040 [HDTV (1080)]

DSC_0755 [HDTV (1080)] DSC_0758 [HDTV (1080)] DSC_0766 [HDTV (1080)] DSC_0774 [HDTV (1080)] DSC_0775 [HDTV (1080)] DSC_0777 [HDTV (1080)] DSC_0806 [HDTV (1080)] DSC_0817 [HDTV (1080)] DSC_0819 [HDTV (1080)] DSC_0820 [HDTV (1080)] DSC_0821 [HDTV (1080)] DSC_0822 [HDTV (1080)] DSC_0826 [HDTV (1080)] DSC_0829 [HDTV (1080)] DSC_0833 [HDTV (1080)] DSC_0835 [HDTV (1080)] DSC_0839 [HDTV (1080)] DSC_0842 [HDTV (1080)] DSC_0853 [HDTV (1080)] DSC_0856 [HDTV (1080)] DSC_0857 [HDTV (1080)] DSC_0863 [HDTV (1080)] DSC_0866 [HDTV (1080)] DSC_0868 [HDTV (1080)] DSC_0871 [HDTV (1080)] DSC_0875 [HDTV (1080)] DSC_0907 [HDTV (1080)] DSC_0913 [HDTV (1080)] DSC_0928 [HDTV (1080)] DSC_0935 [HDTV (1080)] DSC_0951 [HDTV (1080)] DSC_0954 [HDTV (1080)] DSC_0980 [HDTV (1080)] DSC_0984 [HDTV (1080)] DSC_0988 [HDTV (1080)]

IMG_6933 [HDTV (1080)] IMG_6935 [HDTV (1080)] IMG_6942 [HDTV (1080)] IMG_6943 [HDTV (1080)] IMG_6959 [HDTV (1080)] IMG_6961 [HDTV (1080)] IMG_6962 [HDTV (1080)] IMG_6983 [HDTV (1080)] IMG_6990 [HDTV (1080)] IMG_6992 [HDTV (1080)] IMG_6993 [HDTV (1080)] IMG_6999 [HDTV (1080)] IMG_7002 [HDTV (1080)] IMG_7005 [HDTV (1080)] IMG_7034 [HDTV (1080)] IMG_7035 [HDTV (1080)] IMG_7037 [HDTV (1080)] IMG_7040 [HDTV (1080)] IMG_7043 [HDTV (1080)] IMG_7045 [HDTV (1080)] IMG_7046 [HDTV (1080)] IMG_7047 [HDTV (1080)] IMG_7053 [HDTV (1080)] IMG_7059 [HDTV (1080)] IMG_7062 [HDTV (1080)] IMG_7064 [HDTV (1080)] IMG_7068 [HDTV (1080)] IMG_7070 [HDTV (1080)] IMG_7072 [HDTV (1080)] IMG_7074 [HDTV (1080)] IMG_7075 [HDTV (1080)] IMG_7078 [HDTV (1080)] IMG_7085 [HDTV (1080)] IMG_7087 [HDTV (1080)] IMG_7093 [HDTV (1080)] IMG_7099 [HDTV (1080)] IMG_7116 [HDTV (1080)] IMG_7117 [HDTV (1080)] IMG_7123 [HDTV (1080)] IMG_7124 [HDTV (1080)] IMG_7134 [HDTV (1080)] IMG_7135 [HDTV (1080)] IMG_7151 [HDTV (1080)] IMG_7155 [HDTV (1080)] IMG_7157 [HDTV (1080)] IMG_7159 [HDTV (1080)] IMG_7212 [HDTV (1080)] IMG_7221 [HDTV (1080)] IMG_7224 [HDTV (1080)] IMG_7228 [HDTV (1080)]

IMG_8832 [HDTV (1080)] IMG_8835 [HDTV (1080)] IMG_8845 [HDTV (1080)] IMG_8852 [HDTV (1080)] IMG_8859 [HDTV (1080)] IMG_8872 [HDTV (1080)] IMG_8876 [HDTV (1080)] IMG_8877 [HDTV (1080)] IMG_8879 [HDTV (1080)] IMG_8884 [HDTV (1080)] IMG_8886 [HDTV (1080)] IMG_8908 [HDTV (1080)] IMG_8911 [HDTV (1080)] IMG_8922 [HDTV (1080)] IMG_8927 [HDTV (1080)] IMG_8934 [HDTV (1080)] IMG_8936 [HDTV (1080)] IMG_8938 [HDTV (1080)] IMG_8954 [HDTV (1080)] IMG_8955 [HDTV (1080)] IMG_8960 [HDTV (1080)] IMG_8969 [HDTV (1080)] IMG_8970 [HDTV (1080)] IMG_8973 [HDTV (1080)] IMG_8975 [HDTV (1080)] IMG_8979 [HDTV (1080)] IMG_8980 [HDTV (1080)] IMG_8982 [HDTV (1080)] IMG_8985 [HDTV (1080)] IMG_8986 [HDTV (1080)] IMG_8988 [HDTV (1080)] IMG_8989 [HDTV (1080)] IMG_8992 [HDTV (1080)] IMG_8994 [HDTV (1080)] IMG_8999 [HDTV (1080)] IMG_9004 [HDTV (1080)] IMG_9005 [HDTV (1080)] IMG_9008 [HDTV (1080)] IMG_9016 [HDTV (1080)] IMG_9025 [HDTV (1080)] IMG_9028 [HDTV (1080)] IMG_9032 [HDTV (1080)] IMG_9039 [HDTV (1080)] IMG_9041 [HDTV (1080)] IMG_9042 [HDTV (1080)] IMG_9046 [HDTV (1080)] IMG_9055 [HDTV (1080)] IMG_9065 [HDTV (1080)] IMG_9069 [HDTV (1080)] IMG_9076 [HDTV (1080)] IMG_9084 [HDTV (1080)] IMG_9091 [HDTV (1080)] IMG_9110 [HDTV (1080)] IMG_9125 [HDTV (1080)] IMG_9126 [HDTV (1080)] IMG_9132 [HDTV (1080)] IMG_9133 [HDTV (1080)] IMG_9136 [HDTV (1080)] IMG_9155 [HDTV (1080)] IMG_9160 [HDTV (1080)] IMG_9163 [HDTV (1080)] IMG_9164 [HDTV (1080)] IMG_9172 [HDTV (1080)] IMG_9178 [HDTV (1080)] IMG_9182 [HDTV (1080)] IMG_9194 [HDTV (1080)] IMG_9205 [HDTV (1080)] IMG_9208 [HDTV (1080)] IMG_9215 [HDTV (1080)] IMG_9217 [HDTV (1080)] IMG_9224 [HDTV (1080)] IMG_9234 [HDTV (1080)] IMG_9235 [HDTV (1080)] IMG_9236 [HDTV (1080)] IMG_9238 [HDTV (1080)] IMG_9250 [HDTV (1080)] IMG_9251 [HDTV (1080)] IMG_9252 [HDTV (1080)] IMG_9258 [HDTV (1080)] IMG_9260 [HDTV (1080)] IMG_9263 [HDTV (1080)] IMG_9277 [HDTV (1080)] IMG_9278 [HDTV (1080)] IMG_9296 [HDTV (1080)]

برچسب :