خانه » دیگر مطالب » برنامه بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور

برنامه بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور

بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور که به میزبانی دو شهر رشت و قم به صورت مجتمع برگزار می گردد به شرح زیر می باشد:

گروه اول (میزبان رشت)

جمعه ۹۶/۷/۲۱

استراحت : شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۴:۰۰

شهروند ساری – موعود پیرادل مشهد

ساعت : ۱۶:۰۰

پدیده نصف جهان – دبیری تبریز

ساعت : ساعت ۱۸:۰۰

شهرداری رشت – لوازم خانگی بهروز قزوین

شنبه ۹۶/۷/۲۲

استراحت : لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۴:۰۰

شرکت ملی حفاری ایران – دبیری تبریز

ساعت : ۱۶:۰۰

پدیده نصف جهان اصفهان – شهروند ساری

ساعت : ۱۸:۰۰

شهرداری رشت – موعود پیرادل مشهد

یکشنبه ۹۶/۷/۲۳

استراحت : دبیری تبریز

ساعت : ۱۴:۰۰

موعود پیرادل مشهد – لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۶:۰۰

شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری

ساعت : ۱۸:۰۰

شهرداری رشت – پدیده نصف جهان اصفهان

دوشنبه ۹۶/۷/۲۴

استراحت : شهرداری رشت

ساعت : ۱۴:۰۰

پدیده نصف جهان اصفهان – شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۶:۰۰

موعود پیرادل مشهد – دبیری تبریز

ساعت : ۱۸:۰۰

شهروند ساری – لوازم خانگی بهروز قزوین

سه شنبه ۹۶/۷/۲۵

استراحت : شهروند ساری

ساعت : ۱۴:۰۰

موعود پیرادل مشهد – پدیده نصف جهان

ساعت : ۱۶:۰۰

دبیری تبریز – شهرداری رشت

ساعت : ۱۸:۰۰

لوازم خانگی بهروز قزوین – شرکت ملی حفاری ایران

چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶

استراحت : پدیده نصف جهان

ساعت : ۱۴:۰۰

دبیری تبریز – لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۶:۰۰

موعود پیرادل مشهد – شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۸:۰۰

شهروند ساری – شهرداری رشت

پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷

استراحت : موعود پیرادل

ساعت : ۱۴:۰۰

دبیری تبریز – شهروند ساری

ساعت : ۱۶:۰۰

لوازم خانگی بهروز قزوین – پدیده نصف جهان اصفهان

ساعت : ۱۸:۰۰

شرکت ملی حفاری ایران – شهرداری رشت

برچسب :