خانه » دیگر مطالب » ورودیهای جدید شهروند۹۴ :آشنایان قدیمی وبازیکنان تیمهای پایه

ورودیهای جدید شهروند۹۴ :آشنایان قدیمی وبازیکنان تیمهای پایه

دربین شیش ورودی جدید امسال تیم نسبت به سال گذشته طه مرتضوی وعماد محمدی وسالار شهناسی تا لیگ ۹۱ در تیممون بازی میکردند ووجه تشابه همه این بازیکنان دوری دوساله از خونه اصلیشون بوده….

یاسین رضازاده وامیرحسین کلبادی نژادومهدی قلی زاده هم بازیکنان پایه خود شهروند بودند.البته یاسین فصل قبل تجربه حضور در شهرداری نکا روهم داره…

http://uupload.ir/files/qwyx_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_(11).jpg

 

 

http://uupload.ir/files/g8r9_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_(7).jpg

 

http://uupload.ir/files/ktqq_golchin_27.jpg

 

http://uupload.ir/files/hyt7_810618999_70356.jpg

 

http://uupload.ir/files/j2u5_811827887_33758.jpg

 

http://uupload.ir/files/vj7y_aaa_(18).jpg

برچسب :