پرکاس: هدفم فیکس تیم ملی است؛ توانستیم دلِ بهترین هواداران را شاد کنیم